Podmínky zapůjčení raftu

Raft si může zapůjčit osoba starší 18 let s platným průkazem totožnosti.

Raft bude zapůjčen a vrácen na smluveném místě ve smluvenou hodinu po podpisu Smlouvy o pronájmu věci movité oběma stranami. Další podmínkou pro zapůjčení je složení vratné kauce ve výši 10.000 Kč a zaplacení půjčovného v plné výši a to nejpozději při předání raftu ve smluveném místě.

Rezervace raftu bude provedena po zaplacení vratné kauce ve výši 10.000 Kč a podepsání Smlouvy o pronájmu věci movité oběma stranami.

Raft je pojištěn proti krádeži, nebo živelné pohromě se spoluúčastí 10.000 Kč.

V případě, že nedojde k pojistné události a raft nebude v pořádku vrácen ve smluvenou hodinu na smluveném místě, bude ze strany pronajímatele nárokována škoda dle smlouvy.

Posádka raftu není pojištěna a doporučujeme sjednat si individuelní pojištění.

Posádka raftu se zavazuje, zajistit si a při plavbě používat ochranné pomůcky jakými jsou boty do vody, záchranné plovací vesty, helmy, případně další ochranné oděvy.

Nájemní smlouvu si můžete přečíst a vytisknout z přiloženého dokumentu.

Přejeme šťastnou plavbu!